1 2

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد :

نقش مراكز علمي و كاربردي در تامين نيروي كار مورد نياز

معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر جايگاه مراكز علمي و كاربردي در تربيت نيروي انساني توانمند گفت: دراين بين توجه به نياز بازار از اهميت ويژه اي برخور دار است.

مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه خبر داد:

ارزيابي شرکتهای عرضه کننده خدمات پس از فروش خودرو های سبک و سنگین در سال 92

مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت :شرکتهای عرضه کننده خدمات پس از فروش خودرو های سبک و سنگین براساس گستردگی شبکه نمایندگی های مجازبه 4 گروه تقسیم بندی می شوند.

پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی