1 2

مديركل صنايع خودرو و نيرو محركه :

توليد ون وخودروهاي هيبريدي در دستور كار خودوسازان

مديركل صنايع خودرو و نيرو محركه با اشاره به اهميت موضوع توليد و عرضه خودروهاي هيبريدي و الكتريكي گفت: توليد و عرضه خودروهاي هيبريدي و الكتريكي پس از طرح شوراي سياستگذاري صنعت خودرو و تاکید بر تولید...

پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی